مدرس بین المللی فارکس و بازار های مالی

بیش از ده سال سابقه تدریس فارکس و بورس