0
0

یک سیستم برای حرفه ای ها

برای موفقیت قطعی در بازار ،سه مشکل اصلی وجود دارد. با سیستم اسکادران و دیدبان هماهنگ با بهترین استراتژی ،تمام این مشکلات برطرف میشود.

استراتژی

شروع با دو استراتژی که بالاترین درصد موفقیت را دارند

دیدبان

رصد بازار برای یافتن بهترین موقعیت برای استراتژی

اسکادران

جامعه معاملاتی پارسیماژ برای رصد بهتر ارزها

آپدیت

بروز رسانی دیدبان با توجه به فصول مختلف بازار